Huvudsida / Nyheter · Sök Fredag, April 23, 2021
Navigation

Föreningsinformation
Verksamhet
Höst- & Vårprogram
Stora föreningskalendern
Bli medlem
Styrelsen
Kontaktpersoner
Kontakt epost
Adress & pg

Hembygdsinformation
Årsskrifter
Enskede förr...
Återblick
Medlemsbrev

Externa länkar
Enskede bibliotek (i Dalen vid Sandsborg)
Årsta bibliotek (i centrum)
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Enskede Villaägareförening
Villaföreningen Lindegård (Enskede Gård)
Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening
Gamla Skarpnäcks vänner
Hembygd Stockholm
Tallkrogens Trädgårdsstadsförening
SPF Enskede - Sveriges PensionärsFörbund
Event Calendar

Återblick

J A Widegren säger så här i sin bok "Brännkyrka genom tiderna" utgiven 1942:

"Enskede gård, som tidigare kallades för Enskjed eller Enskied även Änskeda och var uppdelad i tre hemman, nämligen Stora Enskede, som omfattade ett mantal kronoskatterusthåll, Lilla Enskede, ½ mantal frälse, och Bägersta, ett mantal frälse. Sedermera tillköptes 1/4 mantal av Östberga. Dessa hemman förenades under senare tid. Den första uppgiften om Enskede finnes i 1545 års jordebok. Där finnes beträffande skattehemmanet, omfattande 11 öres-2 örtugsland Änskeda, att det tillsammans med 2 örtugsland Walla utgjorde en "hel retting" (mantal) med Jonn i Änskeda till åbo. År 1572 upptages Olof Nilsson som den, vilken skattade för hemmanet och 1592 omtalas Carin Olofsdotter som ägarinna.

År 1611 fick rusthållaren Sylvestre Sylvestersson laga fasta på hemmanet, som han dels löst och dels fått i arv genom gifte. År 1612 erhöll Sylvestre av Gustav II Adolf privilegiebrev på grund av "tjänster han gjort Sveriges krona, vari omnämndes att han "kvitt och fritt för alla vissa och ovissa utlagor mjuta och behålla sitt eget" vid Stockholm belägna skattehemman Enskedt i sin och sin hustrus livstid". Han dog 1568 och efterlämnade två söner. Den yngre med samma namn som fadern blev bokhållare i Jönköpings län och erhöll på grund av förtjänster skattefrihet för Enskede men höll gården utarrenderad. Efter hans död blevo flera av hans egendomar reducerade. För att rädda Enskede ingick hans änka, Elsa Eriksdotter, till krigskollegium med begäran om att få på livstid för sig och sina barn behålla äganderätten till Enskede, om hon höll en karl och häst med laggill rustning. År 1655 erhöll hon krigskollegiets brev härpå och Enskede blev rusthåll.

Margareta Sylvesterdotter blev 1668 gift med assessorn i Svea hovrätt. Magnus Utter, som år 1692 blev adlad under namnet Utterhjelm. Äganderätten till Enskede övergick sålunda till honom. Han begärde i en skrivelse till Karl XI, att den skattefrihet, som hans hustrus fader och farfader haft, även skulle förunnas honom. Efter yttrande av landshövdingen i Stockholms län erhöll Utterhjelm en befrielse för rusthållet, men fick han i vederlag två hemman å Värmdön med inskränkt skattefrihet. Efter hans död övergick äganderätten till dottern, som slutligen råkade i så fattiga omständigheter, att gården måste säljas. Den köptes då av krigsrådet Gustaf Palmfelt år 1728 för 12,000 daler kopparmynt. Denne blev 1733 landshövding i Stockholms län och 1742 riksråd. När han år 1744 dog, övergick äganderätten till Enskede på hans dotter Margareta, som 1759 blev gift med generalmajoren friherre Fredrik Ehrensvärd. Han hade dock redan 1751 sålt rusthållet till häradshövdingen Anders Lundborg.

Frälsehemmanet Lilla Enskede blev sannolikt redan under medeltiden skänkt till Stockholms hospital, och i 1545 års jordebok upptages Steffan Sasse som "spetals-landboen". antagligen den historiskt bekante holsteinaren, som gjorde Gustav Vasa tjänster under befrielsekriget. Vidare upptages 1553"Hans i Enskedhe" och 1557 "Oluff i Enskedhe". Sista åboen på hemmanet var Matts, ty efter år 1653 finnes ej någon åbo upptagen. Det var Sylvestre Sylvestersson, som förenade frälsehemmanet med skattegården.

Första kända ägare till Bägersta var konung Karl Knutsson. Han gav nämligen kapellanerna vid själakoret i S:t Nicolai kyrka rättighet att årligen uppbära av Bägersta och Östberga gårdar sju mark med villkor, att de skulle läsa själamässor för konungens faders och moders själar. År 1530 tillät konung Gustav Vasa borgmästaren i Stockholm, Herman Fossert, att för 320 mark köpa Bägersta med tillhörande torp Skarpa, Wallerum och Hägersten, vilket visar, att det var en stor egendom. Det framgår vidare av jordeböckerna, att Bägersta under en tid av 1500-talet var hospitalshemman och under en tid förlänt åt enskild person. År 1659 blev Bägersta med Skarpa genom donation övelämnat till hjälten från Bornholm Jacob Bagge, herre till Boo på Värmdön. Egendomen övergick sedan till sonen med samma namn och därefter till dennes dotter Elisabeth, som blev gift med v. presidenten i Åbo hovrätt Olof Bure. Deras yngsta dotter Maria, som 1648 gifte sig med krigsrådet Johan Wärnsköld, blev ägarinna till egendomen och äganderätten övergick sedan till deras son Johan, som sålde Bägersta till den kände presidenten i Åbo hovrätt Sven Agricola Leijonmark. Under hans tid blev frälsegodset befriat från reduktion och tillföll Leijonmarks arvingar. År 1729 såldes gården till ovannämnde Gustav Palmfelt för 9,000 daler kopparmynt, vilken sålunda förenade de tre hemmanen i en hand.

Baron Palmfelt utförde många förbättringar på byggnader och odlingar samt lät kartlägga hela egendomen. Förmyndarna för häradshövding Lundbergs barn sålde enskedehemmanen med inventarier år 1757 för 90,000 daler kopparmynt till greve Henning Gyllenborg, vilken transporterade köpet på bryggeriåldermannen Birger Vogel. Denne ägde Enskede i 20 år, varunder många förbättringar genomfördes och nyodlingar upptogos, så att Enskede på 1770-talet vann en viss ryktbarhet. Vogel sålde egendomen år 1778 till fabrikören Anders Österberg för 13,888 riksdaler 42 skilling 8 runnstycken specie. Ö. innehade egendomen i blott tre år, då den såldes till assessorn i kungl. bergskollegium Herman Odelberg och hans hustru Anna Elisabeth Holst för en köpeskilling av 15,694 r.-d. 21 sk. 4 r. sp. Herman Odelberg dog 1783 och efterlämnade två omyndiga söner, Carl - 5 år gammal - och Axel, 2 år. Deras moder gifte sig andra gången med kammarrådet Daniel Dahlin och förvaltade som medförmyndare sina omyndiga söners egendom intill sin död 1789. Dahlin dog 1791, varefter barnens farbroder blev förmyndare. År 1802 inlöste Axel Odelberg av sin broder Carl hälften i Enskede med Bägersta för en köpesumma av 10,000 riksd. sp. Under hans korta ägotid uppfördes den nuvarande corps de logis-byggnaden. Axel Odelberg, revisor i nummerlotteriet, gifte sig 1804 med Brita Sofia Grahn men avled efter ett års äktenskap. Sonen Axel föddes strax efter faderns död. Modern trädde i nytt gifte 1807 med bankokommissarien Gustaf Ehrenhoff, vilken blev styvsonens förmyndare till sin död 1826. När sonen, den bekante godsägaren och kungl. sekr. Axel Odelberg, blev myndig, övertog han egendomen och hans tid kännetecknas av en livlig byggnadsverksamhet och stora odlingsföretag, som gjorde gården till en av de bäst skötta i landet. han var gift med Vilhelmina Amalia Frisenhielm och dog 1884 samt efterlämnade vid sin död 3 söner och 2 döttrar. En av sönerna, sedermera landshövdingen Theodor Odelberg, övertog gården men sålde den 1904 till Stockholms stad.

Plan över Enskede gårdsanläggning

Klocka

Händelser
<< April 2021 >>
Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Logga in
Användarnamn

LösenordInte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.

Copyright © Enskede-Årsta Hembygdsförening 2005-2013